നിലവിലെ ക്ഷേത്ര ആചാര്യ സ്ഥാനികര്‍

Shri Puthiya Veetil Shreedharan

അന്തിത്തിരിയന്‍

Shri Anil Kumar

കോമരം :പുലിയൂര്‍ കാളി


നിലവിലെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ

Puthalath Devadas

President

P.V Manikandan

Vice President

C
O.P Asokan

Secretary

K. Karthiyayini

Joint Secretary

Puthalath Devadas

Treasurer


നിലവിലെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ

P.V Manikandan

President

Puthalath Devadas

Secretary

Nikesh Keloth

Treasurer